Polityka Prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

AMERICAN WAY Sp. z o.o. Karolków Szwarocki 14, 96-514 Rybno  (AMERICAN WAY), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,  
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, wykonywania usług serwisowych.
  • realizacji obowiązków AMERICAN WAY przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   
  • ochrony praw AMERICAN WAY zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 
  • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych AMERICAN WAY płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu AMERICAN WAY w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług AMERICAN WAY (marketing bezpośredni), 
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód. 

AMERICAN WAY może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1.     podmiotom, z którymi AMERICAN WAY ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków AMERICAN WAY przewidzianych prawem, ochrony praw AMERICAN WAY zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu AMERICAN WAY w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności AMERICAN WAY może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z AMERICAN WAY umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez AMERICAN WAY , 

2.     organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 

AMERICAN WAY zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez AMERICAN WAY i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i AMERICAN WAY . 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

1.     żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od AMERICAN WAY potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. AMERICAN WAY dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2.     sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

3.     usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a AMERICAN WAY ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 

4.     ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, AMERICAN WAY wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 

5.     przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez AMERICAN WAY oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 

6.     sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na AMERICAN WAY może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt Administratorem danych osobowych AMERICAN WAY , pod adresem: Karolków Szwarocki 14, 96-514 Rybno  lub pod adresem e-mai: info@americanway.com.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem, w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.